Wat is de Medezeggenschapsraad

Bij ons is de Medezeggenschapsraad (MR) een raad, die als “tussenpersoon” functioneert tussen schoolbestuur en ouders en tussen schoolbestuur en personeel. De Medezeggenschapsraad is bevoegd alle aangelegenheden die onze school betreffen, met het schoolbestuur te bespreken. 

Voor zaken in het belang van alle samenwerkings scholen op Voorne Putten, vallende onder de stichting Samenwerkingsscholen Voorn-Putten, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het gaat hierbij bv. om het vakantierooster, cao leerkrachten, jaarrekening, etc. Van de MR is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR. 

In welke mate heeft de MR medezeggenschap?

Instemmingsrecht: Er zijn aangelegenheden die alleen onze school aangaan en waarbij het schoolbestuur geen besluit mag nemen zonder de instemming van de MR, bv. een bestuursbesluit tot verandering van de grondslag of doelstelling van de school.

Adviesrecht: bv. Het vaststellen of wijzigen van activiteitenplan / schoolplan.

Géén medezeggenschap heeft de MR over aangelegenheden die wettelijk zijn vastgelegd. 

Om advies of instemming te kunnen geven kan de MR de achterban raadplegen. Dit zijn de ouders en het personeel.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Voor dit schooljaar zijn dat :

Ouders: 
Viola Rolling (voorzitter)   
Natasja Korthof
Nicolien Dorrenboom (moeder van Tygo en Olivia)

Personeel: 
Carola Kleijwegt (GMR) (leerkracht groep 3b)
Gerda Lagerweij  (leerkracht groep 5a)
Sabine den Rooijen (leerkracht groep 4a)

De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. De data staan vermeld in de schoolkalender. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda en goedgekeurde notulen worden op de website geplaatst.

Als u vragen heeft aan de MR of u wilt dat we een onderwerp bespreken met het schoolbestuur, dan kunt u ons aanspreken op school. Wij zijn ook via de e-mail bereikbaar op mr-dezeewinde@samenwerkingsscholenvpr.nl .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag MR  2015 / 2016
 
Inleiding
Dit is het jaarverslag 2015/2016 van de medezeggenschapsraad van obs Remix.
 
De medezeggenschapsraad (MR) geeft invulling aan de wettelijk verplichte medezeggenschap van personeel en ouders op bestuurlijke zaken die spelen op obs Remix.
 
Eén van de verplichtingen van de MR is de publicatie van een jaarverslag met daarin een weergave van de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
 
Het jaarverslag is voor het schooljaar 2015/2016 opgesteld. De wijze waarop medezeggenschap is geregeld is vastgelegd in een medezeggenschapstatuut en -reglement. De actuele versies hiervan zijn in te zien via school.
 
De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat in het jaar 2015/ 2016 uit:

 
De MR heeft vanaf september 2015 actief geopereerd met de hier bovengenoemde leden.
Directeur Martine Breukel is bij de vergaderingen aanwezig geweest en heeft een informerende en adviserende rol.
 
Onderwerpen
Er zijn onderwerpen in het beleid van school alsmede jaarlijks terugkerende
beleidsstukken waarop de MR instemming of advies moet geven voordat deze
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Er zijn ook onderwerpen die ter informatie worden voorgelegd. Een aantal van deze onderwerpen wordt bovenschools, via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behandeld en komt daarna bij de MR terecht.
 
De belangrijkste onderwerpen van afgelopen jaar waren:

 
De vergaderingen in 2015/2016:
Dit schooljaar vonden er zes reguliere vergaderingen en één plenaire jaarvergadering van de MR-leden samen met de activiteitencommissie en de tussen schoolse opvang  plaats.
 
Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt welke na vaststelling openbaar zijn.
Van de mogelijkheid om een MR-vergadering bij te wonen, is één maal gebruik gemaakt.
 
Er is de mogelijkheid om een MR-Westvoorne –overleg te organiseren. Een overleg met (een vertegenwoordiging van) alle MR-leden van de openbare basisscholen in Westvoorne. Hiervan is dit jaar geen gebruik gemaakt.
 
Financiën
Het financieel jaarverslag voor de MR over de periode 01-11-2015 t/m 01-11-2016 :
 
Uitgaven:
Abonnement MR Magazine              € 192,75 (is opgezegd)
                                                            
Elk jaar wordt er door PRIMO een bedrag per school begroot (€440,-). Dit bedrag kan gebruikt worden voor scholing, het inhuren van deskundig(en)advies, e.a. Het bedrag dat over blijft vloeit weer terug naar de schoolbegroting.
 
Alvast vooruitlopend op het nieuwe schooljaar 2016 / 2017
Dit schooljaar zal de MR verder gaan met 6 leden, 3 ouders en 3 personeelsleden.
 
Voor het komende schooljaar zullen de onderwerpen continurooster en brede school regelmatig terugkeren op de agenda.
 
Dit verslag is met name bedoeld om de werkwijze van het afgelopen jaar zichtbaar te
maken. Uiteraard kan de MR niet functioneren zonder een aantal betrokken
personeelsleden en ouders die begrijpen dat hun mening over het basisonderwijs er wel degelijk toe doet. Reacties, suggesties of andere positieve bijdragen van personeel en ouders op dit verslag of andere zaken met betrekking op medezeggenschap in het basisonderwijs zijn zeer welkom.

Namens de leden van de MR obs Remix
 
Marleen Langendoen
Voorzitter Medezeggenschapsraad
 
September 2016