Missie
Als enige school in Rockanje bieden wij basisonderwijs aan bijna alle kinderen van de basisschoolleeftijd in Rockanje en omgeving.
Wij zijn een school, waar leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren in hun verschillen. We willen een veilige plek bieden, waar leerlingen zich zowel cognitief, creatief als sociaal emotioneel kunnen ontwikkelen. We richten ons op de volgende doeldomeinen:

We streven naar evenwicht tussen bovenstaande doelen. Dat vertaalt zich naar leerlingen die vaardig, waardig en aardig zijn. ‘

Visie
Wij baseren ons onderwijs op drie belangrijke kernwaarden:
Professionaliteit
Veiligheid
Werkplezier
Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig worden en zijn, eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun ontwikkeling en samen werken. Zo kunnen zij hoog gestelde doelen realiseren.
Ieder kind kan leren en hierbij gaat kennis vooraf aan vaardigheden. De leerkracht staat hierin centraal. Vanuit een sterk ontwikkeld vakmanschap is deze een zeer essentiële voorwaarde voor goed en effectief onderwijs. Leerkrachten geven effectief onderwijs volgens de meest effectieve didactiek. Hierbij zijn hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen het uitgangspunt. Samen met het team van leerkrachten werken we continu aan het zo effectief mogelijk maken van ons onderwijs en om te zorgen voor een passend curriculum, dat doelgericht is en waar een doorgaande lijn zichtbaar is.
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle leerlingen bij ons op school. De grootste rol hierin is weggelegd voor onze leerkrachten. Professionaliteit en professionalisering van onze leerkrachten vinden wij daarom van enorm belang. Onze leerkrachten zijn gericht op professionele ontwikkeling waarbij ze leren van en met elkaar en elkaar ondersteunen. Om dit te bewerkstelligen creëren we met elkaar een academische cultuur, waarin een hoog niveau van samenwerking wordt gevraagd, die mensen inspireert en motiveert tot voortdurende (zelf)reflectie op de kwaliteit van leren en lesgeven. Verbeteren van ons onderwijs staat centraal. Iedere deelnemer zorgt hierbij voor een constructieve bijdrage. Feedback wordt gezien als ontwikkelingsmogelijkheid. De schoolleiding geeft ruimte voor ontwikkeling en leren, en zorgt daarbij voor duidelijke kaders waar deze nodig zijn.
Een veilige, gestructureerde en ondersteunende (rijke) leeromgeving is van belang om tot leren te komen. Gedrag is van invloed op prestatie, veiligheid en welzijn. Zelf je gedrag kunnen managen is een voorwaarde om een zelfstandige burger te kunnen worden. Onder gedrag managen vallen:
Zelfdiscipline: Het vermogen om in staat te zijn om steeds te doen wat je moet doen, ook als je er geen zin in hebt.
Zelfregulatie: Het vermogen om goede keuzes te maken uit de eigen gedragsmogelijkheden.
Volharding: Het vermogen gedurende langere tijd intensief met een taak bezig te zijn.
Geduld: Het vermogen ergens op te kunnen wachten.
Een goede gedragscultuur vinden we daarom belangrijk. Wij gaan er vanuit dat gedrag zich niet zomaar ontwikkelt, maar dat kinderen dit grotendeels moeten leren. Gedrag is dan ook onderdeel van ons curriculum. Hierbij is het van belang dat leerkrachten samen met leerlingen een cultuur creëren waarin gewenst gedrag de standaard is. Duidelijke regels en routines zijn hierin van enorm belang. Er zijn daarom duidelijke school- en klassenafspraken welke door de leerkrachten en leerlingen worden bewaakt.
Wanneer we bovenstaande kunnen bewerkstelligen, komen leerlingen tot ontwikkeling en zien we dat we onze missie ten uitvoer brengen. Dit zorgt voor werkplezier bij zowel de leerlingen als de leerkrachten.