Jaarverslag MR 2016 / 2017

Inleiding

Dit is het jaarverslag 2016/2017 van de medezeggenschapsraad van obs Remix.

De medezeggenschapsraad (MR) geeft invulling aan de wettelijk verplichte medezeggenschap van personeel en ouders op bestuurlijke zaken die spelen op obs Remix.

Eén van de verplichtingen van de MR is de publicatie van een jaarverslag met daarin een weergave van de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

De wijze waarop medezeggenschap is geregeld is vastgelegd in een medezeggenschapstatuut en -reglement. De actuele versies hiervan zijn in te zien via school.

De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat in het jaar 2016/ 2017 uit:

- Marleen Langendoen oudergeleding voorzitter en afgevaardigde naar (K)GMR

- Linda de Vries oudergeleding notulist

- Haidar Jan oudergeleding

- Natasja Korthof oudergeleding (stage)

- Sabine den Rooijen personeelsgeleding afgevaardigde naar GMR

- Gerda Lagerweij personeelsgeleding vicevoorzitter

- Caroline Korzaan personeelsgeleding

De MR heeft vanaf september 2016 actief geopereerd met de hier bovengenoemde leden. Voor Haidar Jan was dit het laatste jaar. Omdat we midden in een fusie traject zitten, is besloten om nu al verkiezingen uit te schrijven. Natasja Korthof is gekozen en is dit schooljaar al aanwezig geweest bij de vergaderingen. Zij heeft hierdoor het fusietraject vanaf het begin meegemaakt, maar heeft dit jaar nog geen beslissingsbevoegdheid gehad.

Directeur Martine Breukel is bij de vergaderingen aanwezig geweest en heeft een informerende en adviserende rol.

Onderwerpen

Er zijn onderwerpen in het beleid van school alsmede jaarlijks terugkerende

beleidsstukken waarop de MR instemming of advies moet geven voordat deze

daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Er zijn ook onderwerpen die ter informatie worden voorgelegd. Een aantal van deze onderwerpen wordt bovenschools, via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behandeld en komt daarna bij de MR terecht.

De belangrijkste onderwerpen van afgelopen jaar waren:

- Bibliotheek op school

- Continurooster

- Meerjarenplan, jaarplan en begroting

- Samenwerkingsschool

- Fusie effect rapportage

- Nieuwbouw

- Tijdelijke huisvesting locatie Dwarsweg

- Verkeersveiligheid Dwarsweg

- Taakbeleid personeel :overleg/basismodel

- Wijziging eindtoets groep 8

2

 

- Formatie schooljaar 2017/2018

- Vakantieregeling/Studiedagen 2017/2018

- MR Reglement

- Aftreedschema MR

De vergaderingen in 2016/2017:

Dit schooljaar vonden er vier reguliere vergaderingen en één plenaire jaarvergadering van de MR-leden samen met de activiteitencommissie en de tussen schoolse opvang plaats. Daarnaast zijn er vier vergadering geweest samen met de MR van de BVS-school, dit in verband met de mogelijke fusie van beide scholen.

Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt welke na vaststelling openbaar zijn.

Van de mogelijkheid om een MR-vergadering bij te wonen, is geen gebruik gemaakt.

Er is de mogelijkheid om een MR-Westvoorne –overleg te organiseren. Een overleg met (een vertegenwoordiging van) alle MR-leden van de openbare basisscholen in Westvoorne. Hiervan is dit jaar geen gebruik gemaakt.

Financiën

Het financieel jaarverslag voor de MR over de periode 01-11-2016 t/m 01-11-2017 :

Uitgaven:

Afscheidscadeau MR lid € 24,50

Diverse kaarten (bijv.ziek personeelslid) € 12,00

Elk jaar wordt er door PRIMO een bedrag per school begroot (€440,-). Dit bedrag kan gebruikt worden voor scholing, het inhuren van deskundig(en)advies, e.a. Het bedrag dat over blijft vloeit weer terug naar de schoolbegroting.

Alvast vooruitlopend op het nieuwe schooljaar 2017 / 2018

Dit schooljaar zal de MR verder gaan met 6 leden, 3 ouders en 3 personeelsleden.

Voor het komende schooljaar zullen de onderwerpen samenwerkingsschool en nieuwbouw regelmatig terugkeren op de agenda.

Dit verslag is met name bedoeld om de werkwijze van het afgelopen jaar zichtbaar te

maken. Uiteraard kan de MR niet functioneren zonder een aantal betrokken

personeelsleden en ouders die begrijpen dat hun mening over het basisonderwijs er wel degelijk toe doet. Reacties, suggesties of andere positieve bijdragen van personeel en ouders op dit verslag of andere zaken met betrekking op medezeggenschap in het basisonderwijs zijn zeer welkom.

Namens de leden van de MR obs Remix

Marleen Langendoen

Voorzitter Medezeggenschapsraad

November 2017