Herstart goed verlopen
De voorjaarsvakantie geeft ons de gelegenheid om terug te blikken op afgelopen periode, waarin de Zeewinde haar deuren weer opende en kinderen weer fysiek les konden krijgen. Op en rond de Zeewinde zijn er geen gevallen van corona geconstateerd. Er zijn dan ook geen kinderen of klassen naar huis gestuurd of teruggekeerd naar thuisonderwijs en/of quarantaine. Ook op de andere scholen binnen het bestuur zijn gevallen van positieve testen op één hand te tellen. Dit leert ons dat de keuze om de scholen weer te openen, voorlopig een juiste is gebleken. 

Externen
Na de voorjaarsvakantie zullen een aantal maatregelen, die binnen Edumare strenger zijn opgepakt dan door de PO-raad en het RIVM voorgeschreven zijn, versoepeld worden. Zo zullen er weer gymlessen worden gegeven en laten we externen, die een bijdrage hebben in het primaire proces, weer toe onder schooltijd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld vakleerkrachten, logopedisten en de schoolmaatschappelijk werker weer op school komen. Uiteraard is een en ander onder voorbehoud van de signalen die we op en rond school krijgen. Ook houden we de landelijke maatregelen en de besluiten op regionaal en bestuurlijk niveau in de gaten. 

Nationaal onderwijsprogramma
Het Nationaal programma onderwijs na Corona dat demissionair ministers Slob en Van Engelshoven afgelopen week presenteerden, geeft de onderwijssector de kans om met extra geld, menskracht en gezamenlijk met alle partners daadwerkelijk te doen wat nodig is. Er komt een hoop geld beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs, dat de komende 2,5 jaar gebruikt kan worden. We zullen de periode na de voorjaarsvakantie dan ook gebruiken om in kaart te brengen wat de coronaperiode met onze leerlingen heeft gedaan en met evidence-informed aanpakken het herstel inzetten, gericht op de lange termijn. Hier dragen de toetsen ook aan bij, die deze periode afgenomen (zullen) worden. 

Oudergesprekken en rapport
Komende periode staan ook oudergesprekken gepland. We zijn benieuwd hoe ouders kijken naar de ontwikkeling van hun kinderen en willen ouders als educatief partner meenemen in de besluiten rondom het onderwijs. Ook met de Medezeggenschapsraad(MR) zal hierover gesproken worden. De coronaperiode brengt onherroepelijk effecten met zich mee, waar we mee om zullen moeten gaan. De data vanuit toetsgegevens, de gesprekken met ouders en de mogelijkheden die we in en om de school hebben zullen dan ook worden meegenomen om, ondanks de coronaperiode, de ontwikkeling van onze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. We zijn blij in dit kader het vertrouwen van ouders te hebben gevoeld in de periode van thuisonderwijs en we hopen dit vertrouwen uit te kunnen bouwen in de komende periode, waarin we richting het einde van het schooljaar gaan. 

Vanaf deze plek danken we alle ouders voor het vertrouwen, voor de ondersteuning die er vanuit huis wordt geboden en voor de terugkoppeling die steeds vaker plaatsvindt over de wijze waarop we het onderwijs inrichten in deze lastige situatie. 

Alleen samen krijgen we Corona onder controle