Tweede coronagolf
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn op woensdag 14 oktober nieuwe coronamaatregelen ingegaan. In het belang van het onderwijs aan uw kind(eren) zijn we blij dat de scholen open mogen blijven. Tegelijkertijd zien we in dat er op de scholen aanvullende aanpassingen nodig zijn. Dit om samen met u als ouders en de leerlingen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de aangescherpte coronamaatregelen. In deze brief informeren we u graag welke aanpassingen dat zijn en welke punten op dit moment spelen. Daarnaast heeft de PO-Raad een gewijzigd protocol aangekondigd. Als dit extra aanpassingen vraagt, dan zullen we u daarover in de herfstvakantie of daarna tijdig informeren. Algemeen Hoewel de aangescherpte coronamaatregelen geen veranderingen voor het basisonderwijs met zich meebrengen, roept de persconferentie ook vragen op die we EduMare-breed hebben verzameld. Deze punten van aandacht zijn besproken in het speciaal daarvoor in het leven geroepen Corona-kernteam. Voor de komende vier weken (tot en met 11 november) zijn daarvoor de onderstaande twee uitgangspunten opgesteld. 1. De scholen beperken zich zo veel mogelijk tot de kerntaak: het geven van onderwijs op de eigen schoollocatie. 2. Verkeersbewegingen worden zoveel mogelijk beperkt in verband met de risico’s op besmetting. Centrale afspraken. Per vraagstuk is gekeken of centrale afspraken nodig zijn of dat de scholen dit zelf kunnen invullen. De centrale afspraken houden het volgende in en gelden tot en met 11 november voor alle EduMare-scholen: • Er worden geen uitstapjes gemaakt. • Vanwege het beperken van verkeersbewegingen worden de bovenschoolse voorzieningen zoals de Plusklassen, het Vooruitwerklab, Taal-Academie en de Impulsklas tot 11 november opgeschort. • Begeleiding en gastlessen van externen worden voortgezet in het belang van het onderwijs aan kinderen en altijd in overleg met de directeur. • Gym- en zwemlessen kunnen gewoon doorgaan. In overleg met de beheerders van de sporthallen worden afspraken gemaakt over het gebruik van de kleedkamers. • Gesprekken met ouders vinden telefonisch of online plaats. Of aan het einde van de dag, als er geen leerlingen meer in de school zijn. • Rondleidingen en intakes voor nieuwe ouders gebeuren zoveel mogelijk aan het einde van de dag, als er geen leerlingen meer in de school zijn. • De schoolfotograaf - wanneer gepland in de komende 4 weken - wordt verschoven naar een ander moment in het schooljaar. • Personeel werkt na schooltijd zoveel als mogelijk in eigen klaslokaal of thuis. Vergaderingen, studiedagen en bijeenkomsten worden online georganiseerd en als dat niet mogelijk is, worden deze afgezegd en verzet. Verder zijn er geen gezamenlijke pauzes. Mondkapjes in de scholen We krijgen veel vragen over het gebruik van mondkapjes binnen de school. Hierover is besloten dat iedere school zelf afspraken maakt. Voor onze school betekent dit concreet dat mondkapjes niet verplicht zijn. Leerlingen en leerkrachten maken in principe geen gebruik van mondkapjes, tenzij dit om persoonlijke redenen voor iemand wel wenselijk is. Hygiënemaatregelen Nu het aantal besmettingen groeit, besteden we de komende periode nogmaals extra aandacht aan het zo goed mogelijk naleven van de ‘gebruikelijke’ hygiënemaatregelen. Denkt u hierbij aan: • Handenwassen met water en zeep aan het begin van de schooluren, voor de pauze, na de pauze en na toiletgang. • Gebruik maken van papieren handdoekjes. • Het tussentijds schoonmaken van bureaus met water en zeep. We zullen het handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog enzovoort, regelmatig met de kinderen bespreken en willen u vragen dit ook thuis te blijven doen. Communicatie bij iemand die positief is getest op Covid-19 Zoals we u al eerder lieten weten, volgt de school de geldende protocollen op van de PO- Raad, het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zodra we als school te maken krijgen met iemand (medewerker of leerling) die positief is getest op Corona, nemen wij hierover contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Omdat iedere situatie anders is, bepalen zij wat er nodig is. Op basis van de aanwijzingen van de GGD informeren wij als eerste de ouders van de betreffende groep met een informatiebrief van de GGD. Daarna zullen wij een algemeen bericht laten uitgaan naar alle ouders van de school. Tot slot Wij hopen met onze aanvullende maatregelen een belangrijk steentje te kunnen bijdragen aan het verder terugdringen van het aantal besmettingen. Deze tweede Coronagolf vraagt opnieuw veel van ons allemaal. Binnen het team moeten we soms alle eindjes aan elkaar knopen om vervanging te kunnen regelen. Soms lukt dat echt niet meer en moeten we voor een klas tijdelijk overschakelen naar thuisonderwijs. Leerkrachten mogen immers bij verkoudheidsklachten niet naar school. Daarbij proberen we de afwezigheid zo kort mogelijk te laten duren doordat we zelf testen hebben geregeld via een particuliere partij. Ook zijn er kinderen die niet naar school kunnen komen vanwege ziekte of ongerustheid van ouders. Laten we ook nu weer de handen ineen slaan. Immers, alleen samen krijgen we corona onder controle. Wij wensen u een fijne herfstvakantie toe en blijf gezond! Dennis de Kruif (directeur)