Opvang na de vakantie
Vanaf maandag 4 januari starten we op de Zeewinde met het thuisonderwijs, gezien de schoolsluiting en de lockdown die nog altijd van kracht is. In principe geldt dat dit tot en met 15 januari zal duren. In deze periode doen we een dringend beroep op alle ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. We begrijpen dat dit in sommige gevallen een uitdaging zal zijn en tot moeilijkheden zal leiden. Toch vragen we iedereen om creatief te zijn en, wellicht gezamenlijk, tot oplossingen te komen. Schakel familie of kennissen in of spreek desnoods af met (ouders van) vriendjes en vriendinnetjes uit dezelfde klas om, om de beurt, elkaars kinderen op te vangen. 

Onderwijsaanbod
Leerkrachten zullen in deze periode het thuisonderwijs faciliteren. Zij hebben de taak om de kinderen te voorzien van voldoende aanbod, dat in drie varianten wordt aangeboden. Naar mate de ondersteuning thuis wel of niet kan plaatsvinden, kunnen ouders en kinderen kiezen voor minimum, basis- of extra aanbod. Leerkrachten zullen dagelijks bereikbaar zijn voor feedback op gemaakt werk, gesprekken voeren met de klas als geheel, groepjes kinderen of individueel ondersteunen waar nodig en waar mogelijk. Alle communicatie over het onderwijs en het groepsproces verloopt dan ook via de leerkracht. Schoolzaken of vragen over opvang, kunnen bij de directie gesteld worden. 

Noodopvang
Terwijl de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het onderwijs, zullen de ondersteuners de noodopvang voor hun rekening nemen. Dit heet niet voor niets noodopvang. Kinderen, waarvan ouders een cruciaal beroep hebben en waarvoor écht geen opvang voor geregeld kan worden, kunnen aangemeld worden voor opvang op school. Dit betreft ook alléén opvang. Wanneer kinderen zelfstandig aan het werk kunnen, krijgen zij de mogelijkheid om aan schoolwerk te werken. In principe wordt er verder geen onderwijs aangeboden en zijn de ondersteuners alleen belegd met de taak om kinderen op te vangen. 
Ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep en op geen enkele andere manier opvang weten te organiseren, kunnen hun kinderen aanmelden voor opvang via dennis.dekruif@edumarevpr.nl
Hierbij geldt dat de betreffende dag en de naam en groep van de betreffende leerling doorgegeven moet worden. Opvang op school zal plaatsvinden tussen 8:30 uur en 14:00 uur. (normale schooltijden). De school zal te betreden zijn via de Hoogvlietlaan en het Kolpapad. Ook voor deze periode geldt dat kinderen alleen naar binnen dienen te komen, zonder ouders. Ook moeten zij klachtenvrij zijn. 

Buitenschoolse opvang(BSO)
Kinderen die een contract hebben bij BSO Humankind, kunnen aansluitend worden opgevangen door de BSO. Hierover dient vooraf ook afstemming plaats te vinden met de BSO.