18-10-2019  09:58
news_item20191018095857.jpg

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Woensdag 6 november a.s. organiseren de onderwijsvakbonden (AOb, AVS, CNV, FNV en FvOv) een staking voor het primair en voortgezet onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs van Voorne-Putten, Rozenburg en Maassluis hebben hun steun uitgesproken voor een staking. Alle scholen zullen daarom deze dag gesloten zijn.

Investeren in leerkrachten
De continuïteit van goed onderwijs is in gevaar. Een groeiend lerarentekort zal op termijn voor flinke problemen gaan zorgen. Daarom vinden wij het belangrijk om te blijven investeren in het behoud en opleiden van (nieuwe) leerkrachten. Om het lerarentekort tegen te gaan, hebben we als samenwerkende besturen een project opgezet met de passende naam: ‘Krapte op de arbeidsmarkt’.

Per september leiden we een tiental zij-instromers op tot leerkracht en begin 2020 volgt een tweede groep. Ook zijn we via trajecten al enkele onderwijsassistenten aan het opleiden tot leerkracht. En zorgen we voor opleidingsplaatsen voor PABO studenten en willen we die graag na diplomeren een baan bieden binnen onze besturen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het behoud van ons huidig personeel en investeren we in hun ontwikkeling met het aanbieden van opleidingen, studiedagen en inspiratiebijeenkomsten. Maar dit alles kost tijd en geld waarvoor we de steun van de overheid hard nodig hebben.

Ook de salariëring is een urgent vraagstuk. Een investering van de overheid voor een betere beloning voor alle personeel en het verkleinen van loonverschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs is noodzakelijk om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden.

Vervanging bij ziekte
Voorts speelt het groeiend lerarentekort bij de vervanging van zieke medewerkers. Daarom hebben de directeuren tijdens een recente tweedaagse afgesproken in eigen wijk en gemeentebreed met elkaar overleg te plegen. Dit vergroot namelijk de kans op vervanging en is daarom een groot voordeel. Alleen wanneer er echt geen oplossing te vinden is, zijn wij genoodzaakt uw kind(eren) naar huis te sturen. Uiteraard zullen de scholen u als ouder(s)/verzorger(s), waar dat kan, zo goed en snel mogelijk hierover informeren, zodat u zelf de opvang voor uw kind(eren) tijdig kunt regelen. De directeur van de school is hierin altijd uw eerste aanspreekpunt.

Willen we uw kind(eren) nu en in de toekomst kwalitatief goed onderwijs blijven bieden, dan zullen we met elkaar de ernst van de situatie richting de overheid duidelijk moeten blijven maken. Wij respecteren het stakingsrecht van iedere medewerker en bieden hen de mogelijkheid om aan de stakingsbijeenkomst op 6 november deel te nemen. Mocht u deze dag niet in opvang voor uw kind(eren) kunnen voorzien, neemt u dan contact op met de school. Met elkaar bekijken we de opvangmogelijkheden voor uw kind(eren).

Wij hopen op uw begrip en mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de directeur van uw school.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Doesburg, voorzitter college van bestuur Onderwijsgroep PRIMOvpr en ST-SWSVPR
Henk de Kock, directeur bestuurder VCO De Kring
Harry Timmermans, directeur-bestuurder Stichting Floréo

17-10-2019  15:43
news_item20191017154326.jpg

Woensdag 16 oktober vond de vooroplevering van het schoolgedeelte van de nieuwbouw plaats. Namens de school had de leerlingenraad de eer om rondgeleid te worden en een laatste inspectie uit te voeren.

Voorgegaan door projectleider Alexander van der Pol werden de kinderen uitvoerig rondgeleid. Vol bewondering en met speciale aandacht voor wat straks hun eigen klaslokaal gaat worden, deden de kinderen hun indrukken op. Met name de grootte en hoogte van het gebouw, het vele licht en de prachtige sportfaciliteiten spraken tot de verbeelding.

Deze week vertellen de leerlingen van de leerlingenraad in hun eigen klas over hun ervaringen en opgedane indrukken.

14-10-2019  14:43
news_item20191014144309.jpg

In de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie zullen een aantal groepen een andere bezetting kennen dan tot nu toe het geval is geweest tijdens dit schooljaar. Dit houdt verband met het zwangerschaps- en ouderschapsverlof van juf Yvet.

Groep 1/2D
Juf Sabrina zal volledig ingezet worden in de onderbouw en de fulltime leerkracht van groep 1/2D worden. Ook na de kerstvakantie blijft zij in deze rol werkzaam, zodat de bezetting voor dit schooljaar met juf Sabrina voor groep 1/2D voorzien is.
Juf Ildiko zal voorlopig nog betrokken blijven bij het onderwijs op de Zeewinde, maar niet op vaste basis gekoppeld zijn aan een groep. In overleg bekijken we welke rol haar past tijdens de komende periode en op welke manier de school kan profiteren van haar kwaliteiten.

Groep 6
Juf Heidi en juf Addy zullen in de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie de leerkrachten van groep 6 zijn. Afwisselend werken zij om de week 2 of 3 dagen, waarmee zij samen de groep bezetten.
Hoe de invulling na de kerst zal zijn voor deze groep, is op dit moment nog niet bekend. Juf Yvet zal voor 3 dagen terugkeren op school en ingezet worden waar op dat moment haar inzet het hardst nodig is. Ook de ontwikkelingen in de groep gedurende deze periode zullen worden meegenomen in de keuze voor leerkrachten in het tweede deel van dit schooljaar. Uiteraard proberen we hier zo snel mogelijk over te informeren.

14-10-2019  13:36
news_item20191014133625.jpg

Kleine Ereprijs Westvoorne voor jonge held

Jonge held gezocht!

Ken jij een jongere (4-17 jaar) uit Westvoorne die een bijzondere prestatie heeft geleverd, de handen op elkaar heeft gekregen voor een goed doel of een ander mooi initiatief? Nomineer hem of haar voor de Kleine Ereprijs Westvoorne!

Iemand aanmelden?
Ken je iemand die zich op een positieve manier heeft ingezet voor anderen of voor de gemeente? Nomineer hem of haar dan. Je kunt deze persoon voorstellen bij Marianne de Groot via ma.degroot@westvoorne.nl of (0181) 40 80 75.

Meld jouw held aan vóór 3 november 2019!

14-10-2019  11:43
news_item20191014114324.jpg

Afgelopen week is geïnventariseerd welke ouders bezwaar hebben tegen het maken van foto’s voor het beoogde plaatjesalbum, dat in samenwerking met supermarkt PLUS, als blijvende herinnering aan de kinderen zou worden aangeboden na de verhuizing naar de nieuwbouw.

Een flink aantal ouders heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid hier geen toestemming voor te verlenen en ook is er door ouders inhoudelijk gereageerd op deze actie, waarbij de privacy van de leerlingen en het winstoogmerk van de supermarkt tot de grootste bezwaren behoorden. We hebben daarom besloten de actie géén doorgang te laten vinden. Vanuit het enthousiasme rondom de start in de nieuwbouw en het kosteloos kunnen krijgen van een dergelijke blijvende herinnering is de actie ingezet, waarbij voorbij is gegaan aan de vele haken en ogen die dit met zich meebrengt. Voortschrijdend inzicht, mede dankzij de input van ouders, heeft ons doen besluiten de actie te annuleren. Graag bieden we onze excuses aan voor het niet doordacht genoeg uitrollen van deze actie. Met het annuleren ervan hopen we alsnog zo goed mogelijk recht te doen aan de privacy van de leerlingen.

In samenwerking met de collega’s die reeds betrokken zijn geweest, zullen we andere mogelijkheden verkennen zodat de kinderen alsnog een (blijvende) herinnering kunnen krijgen aan het jaar dat zij als eerste leerlingen in de nieuwe school zijn gestart.

11-10-2019  15:33

Kinderboekenweek en Projectavond.
Gisteren hebben we op school de Kinderboekenweek afgesloten met de projectavond. Wat was het druk bezocht en er hing een gezellige sfeer. Vol trots lieten de kinderen hun werkjes, opdrachten en projecten zien. De appelcake en cupcakes gingen als warme broodjes. We willen Zoet met Elma en de Hoecksack hartelijk bedanken voor de sponsoring van deze lekkernijen. De avond stond ook in het teken van geld inzamelen voor het nieuwe schoolplein en dat is zeker gelukt. Er is ruim €1000 opgehaald. Samen met het geld van de sponsorloop is dit nu al mooi te zien op de geldmeter.
Dankzij de opbrengst van de boekenmarkt van de Readshop mogen we als school voor €220 aan boeken bij hen bestellen. Kortom een groot succes.

10-10-2019  14:03
news_item20191010140354.jpg

Deze week hebben leerlingen een brief meegekregen waarin toestemming wordt gevraagd voor het maken van foto’s voor een verzamelalbum, dat door de PLUS supermarkt in Rockanje is geïnitieerd. Hierover zijn vragen binnengekomen die we graag beantwoorden.

Waarom een album?
Omdat de overgang naar de nieuwbouwlocatie een bijzonder moment voor de gemeente, de school maar met name de kinderen is, hebben we gedacht dat het mooi zou zijn als de kinderen een blijvend aandenken zouden krijgen. Het nieuwe gebouw is een plek waarin de wijk zal samenkomen en verschillende partners in en rond Rockanje zijn hierbij betrokken. Supermarkt PLUS heeft de school en haar kinderen daarom een cadeau aangeboden in de vorm van een herinneringsboek. Plaatjes sparen is erg populair onder kinderen en het verzamelen van je eigen klas, de juffen en de school is een manier waarop de betrokkenheid van kinderen bij de school en het nieuwe gebouw vergroot kan worden. Het album is daarnaast voor allen een blijvende herinnering aan het bijzonder moment dat het starten in de nieuwbouw is.

Doet de PLUS dit om winst te maken over de rug van de kinderen?
Natuurlijk heeft deze actie ook een commerciële factor. Anders dan wij als basisschool heeft de supermarkt een winstoogmerk en zullen zij proberen de kosten die zij maken te compenseren. PLUS neemt dan ook alle kosten die het vervaardigen van het boek met zich meebrengen voor hun rekening. Een dergelijke actie kunnen wij ons zelf niet veroorloven. In de gesprekken die zijn gevoerd, heeft PLUS bovendien duidelijk zijn betrokkenheid getoond bij de school en de kinderen. Ook op andere momenten toont PLUS zich partner van school door bijvoorbeeld sportdagen en andere acties te ondersteunen. Hij bijdrage aan het nieuwe schoolplein is daar een goed voorbeeld van.

Hoe zit het met de privacy?
De privacy van de leerlingen waarborgen vinden we een van onze voornaamste taken. De plaatjesactie is dan ook lang onderwerp van gesprek geweest tijdens de voorbereidingen en nog steeds zijn we hier scherp op. Wat kan wel en wat kan niet, waar doen we leerlingen tekort en waar liggen kansen? Door ouders te bevragen op de actie en (uiteraard) toestemming te vragen, proberen we recht te doen aan ieders voorkeur rondom privacy. We zijn op dit moment in overleg met de aanbieder van het plaatjesalbum, om te kijken of het mogelijk is kinderen ook op een andere manier en zonder foto een plek te geven in het boek. Ook worden ouders die geen toestemming geven, bevraagd op hun bezwaren. We zullen dit zo goed mogelijk analyseren en op basis van de uitkomsten een keuze maken in het al dan niet laten doorgaan van de actie. Zoals gezegd: de bescherming van de privacy van de kinderen staat voorop.

Krijgen alle kinderen hun album wel vol?
Omdat het sparen van de plaatjes lange tijd kan gebeuren en er acties zijn zoals ruilmomenten en een plaatjesbeurs, zullen vrijwel alle kinderen hun album vol gaan krijgen. Zo heeft straks iedereen een prachtig en vol jaarboek van het schooljaar dat de overstap naar de nieuwbouw werd gemaakt.

Ik ben het niet eens met deze actie, wat kan ik doen?
Door middel van het niet-geven van toestemming via het strookje uit de brief, kan toestemming ingetrokken worden. Ook kan via de leerkracht of de directie gemeld worden dat u deze actie niet ondersteunt.


Wellicht ten overvloede benoemen wij graag nogmaals dat deze actie is ingezet vanuit enthousiasme en beleving van en voor de kinderen. We willen de overgang naar ons prachtig nieuwe gebouw zo bijzonder mogelijk maken voor alle betrokkenen, met name onze leerlingen. Met deze actie hebben bij beoogd een mooie blijvende herinnering te realiseren voor de kinderen, in samenwerking met een van onze partners in de wijk. Voortschrijdend inzicht leert ons echter wellicht dat we een andere keuze moeten maken. De stem van ouders nemen we daarin zeer serieus. Hopelijk draagt dit bericht bij aan het gevoel dat we op school graag in gezamenlijkheid dit soort beslissingen maken. Reactie wordt dan ook gewaardeerd.

10-10-2019  13:38
news_item20191010133823.jpg

Donderdagmorgen vond in sportcentrum de Merel de sponsorloop plaats van basisschool de Zeewinde. Al weken voeren leerkrachten, ouders en kinderen acties uit om geld op te halen voor het schoolplein van de nieuwbouwlocatie aan de Hoogvlietlaan.

Wanneer in november het gebouw betrokken wordt, is het de bedoeling dat er een plein gerealiseerd is waar gespeeld en geleerd kan worden door alle kinderen in Rockanje. De gemeente en het schoolbestuur hebben dit plan omarmd en alle basisvoorzieningen van het nieuwe plein bekostigd.

Omdat school verantwoordelijk is voor de speeltoestellen en de natuurlijke speel- en leerelementen, zijn acties op touw gezet. De sponsorloop was donderdag het klapstuk waarmee niet alleen veel geld werd opgehaald, maar waarmee kinderen met name zelf hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de realisatie van hun toekomstige plein. Wanneer het plein straks af is en het gebouw betrokken wordt, zal het daadwerkelijk gaan voelen als hun plein, waardoor ze niet alleen tijdens maar ook na schooltijd zorg dragen voor hun omgeving.

Veel dank gaat uit naar de projectgroep, alle ouders en familieleden die hebben gesponsord als ook alle ondernemers en organisaties die zich bereikbaar hebben getoond zaken of middelen te sponsoren! Het opgehaalde bedrag zal binnenkort bekend worden. Doneren kan nog altijd via www.zeewindeplein.nl

08-10-2019  13:34
news_item20191008133459.jpg

Goed nieuws: Halloween Rockanje gaat door!

Nadat de organisatie van de voorgaande edities het bijltje erbij neer had gelegd, leek het erop dat er dit jaar geen Halloween activiteiten georganiseerd zou leden worden in Rockanje. Medeorganisator Paul Roebroek (de Jongens) liet het er niet bij zitten en heeft in samenwerking met Probaro en toneelvereniging Ziezo de draad opgepakt.

Dus het wordt weer griezelen in Rockanje en wel op zaterdag 2 november tussen 18:00 en 21:00 uur.
Deelnemers kunnen, al dan niet verkleed, langs de deuren om volgens het Trick or Treat principe lekkernijen op te halen.

Om een en t ander in goede banen te leiden kunnen degenen die zich willen opgeven als snoepadres, dit doen tot uiterlijk woensdag 30 oktober via de website www.halloweenrockanje.nl of via halloweenrockanje@hotmail.com.
Kinderen en ouders die langs de deuren willen gaan kunnen zich opgeven via info@halloweenrockanje.nl
De organisatie, bestaande uit Paul Roebroek, Anja Meijer, Angela de Kramer en Marja van Kruijssen zijn druk bezig om rondom het Dorpsplein nog leuke activiteiten te organiseren. Hierover volgt later meer informatie.

07-10-2019  08:17
news_item20191007081729.jpg

In verband met ziekte zijn juf Winneke en juf Marcia vandaag niet op school. Meester Dennis (groep 8) en meester Dave (1/2B) zullen de vervanging in deze groepen vandaag verzorgen.

03-10-2019  15:25
news_item20191003152547.jpg

Op school zijn sinds de eerste schooldag allerlei acties van start gegaan om het schoolplein van de nieuwbouwlocatie zo goed mogelijk naar wens te maken. Volgende week donderdag houden wij in dit kader onze sponsorloop.
Alle ouders zijn natuurlijk van harte welkom om bij de officiële opening aanwezig te zijn om 8:45 uur. Dit belooft een spectaculair moment te worden!
In het schema kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is zodat u de leerlingen kan komen aanmoedigen.

Acties en donaties
Enorm veel kinderen hebben al acties gehouden om geld op te halen en ook bedrijven en lokale ondernemers laten massaal van zich horen! We zijn blij met elke gift en blijven acties houden zodat we onze plannen kunnen gaan realiseren.
Alle ouders, familie en bekenden die leerlingen hebben gesponsord voor de sponsorloop kunnen hun donatie overmaken op het volgende rekeningnummer:

Rek.nr. NL69 RABO 0182 4452 40
t.n.v. De Zeewinde
o.v.v. Sponsorloop

Op deze manier hoeven onze leerlingen niet onnodig met contact geld over straat. Contact betalen is uiteraard wel mogelijk als dit gewenst is. We vragen donateurs in het geval van cash betaling dit direct bij de directeur of een van de leerkrachten af te geven.

Gemeente en bestuur
Sinds de aftrap van alle acties gaan er behalve enthousiaste en positieve geluiden ook vragen de rondte. Met name over de rol van de gemeente en het bestuur zijn onduidelijkheden. Graag benadrukken we dat we enorm blij zijn met de steun van zowel de gemeente Westvoorne als het schoolbestuur. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een prachtig, multifunctioneel en modern schoolgebouw gerealiseerd wordt waar alle kinderen van Rockanje van kunnen profiteren. In veel gevallen zorgt een school bij nieuwbouw zelf voor het schoolplein en gewenste speelelementen. De gemeente Westvoorne en het schoolbestuur hebben echter ook het grootste gedeelte van het plein bekostigd. Zowel de bestrating, de aangebrachte verhogingen, de voetbalkooi en de beplanting is volledig door gemeente en bestuur betaald. Speel-, zit- en leerelementen op het plein zijn voor rekening van de school. Omdat we hier hoog hebben ingezet en de wensen die leerlingen hebben ook direct in willen meenemen, zijn alle sponsoracties ingezet.

Op deze manier realiseren school, schoolbestuur en gemeente in gezamenlijkheid met ouders en kinderen een prachtig Zeewindeplein!

02-10-2019  16:11
news_item20191002161155.jpg

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie de kinderen met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kunnen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Bij ons op school is de vertrouwenspersoon, ook wel ‘interne contactpersoon’, juf Marijke van Keulen (groep 3a). Juf Marijke is aan het begin van dit schooljaar bij alle groepen langs geweest om zich in deze rol voor te stellen aan de kinderen. Zij weten nu wanneer en waarvoor ze bij hun eigen juf terecht kunnen, en wanneer ze naar juf Marijke kunnen bij problemen.

Rol vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon vangt het betreffende kind op en heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant is er een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen met privéproblemen naar de vertrouwenspersoon gaan. Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijke taakomschrijving: het gaat om schoolgerelateerde klachten.

Je kunt aan de hand van deze vragen checken of de klager bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres is:

- Is de klager een leerling, ouder of mederwerker van de school?

- Betreft de klacht maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, onpedagogisch of oncollegiaal handelen in de schoolsituatie?

- Is de verweerder een leerling/student, ouder of medewerker van de school?

- Behandelt de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten deze kwestie?

Als je deze vier vragen met 'ja' beantwoordt, dan is de klager bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres.

02-10-2019  14:33

Projectavond
Donderdag 10 oktober houden wij de Projectavond van 18:30 uur tot 20:00 uur. Wij laten graag zien wat we in de Kinderboekenweek hebben geleerd en gemaakt. Ook verkopen wij een mooie tekening of knutsel, koffie/thee en wat lekkers en puzzelbpekjes. Alles voor €1 en de opbrengst is voor ons nieuwe schoolplein.
Ook houden we een tweedehands boekenmarkt in het speellokaal. Deze kinderboeken verkopen we voor €0,50. Heeft u boeken die wij mogen verkopen? Lever deze dan van de week in bij de leerkracht. Boeken die aan het einde van de avond niet zijn verkocht, worden op gepaste wijze opgeruimd.

02-10-2019  14:18
news_item20191002141815.jpg

Woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. Bibliotheken, boekhandels en scholen in het hele land stellen lezen, leesplezier en kinderboeken centraal. Ook op de Zeewinde is er komende veel extra aandacht voor lezen. Leerkrachten sluiten in de klas zoveel mogelijk aan bij het thema ‘Reis mee!’ en ook op andere momenten wordt aandacht besteed aan lezen.

The Readshop organiseert gedurende 2 dagen een boekenmarkt, te weten woensdag en donderdag 2 en 3 oktober. Zowel voor als na schooltijd is er de mogelijkheid om boeken aan te schaffen en ook onder schooltijd nemen klassen met hun leerkracht een kijkje.02-10-2019  14:10
news_item20191002141040.jpg

Volgende week is het de week van de opvoeding. De zorg- en educatiepartners organiseren samen met de gemeente Westvoorne een aantal activiteiten gedurende deze bijzondere week, die daarmee volledig in het teken staat van opvoeden en ouderschap. Centrale vragen zijn bijvoorbeeld: ‘wat is een goede opvoeding?’ en ‘wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet dat met je?’

Elke dag zijn er activiteiten waar ouders zich gratis voor kunnen opgeven. Voor meer informatie: www.stichting-push.nl

7 oktober: bootcamp ouder&kind
8 oktober: themaochtend eten en slapen
9 oktober: theatershow ‘puber in huis’
10 oktober: thema-bijeenkomst samen spelen
10 oktober: bootcamp ouder&kind
11 oktober: omdenken in het opvoeden

*deelname aan al deze activiteiten is gratis

02-10-2019  09:10
news_item20191002091025.jpg

Ook dit jaar zal er weer een schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd worden. De opzet zal echter anders zijn als dat velen van u voorheen gewend was.

Om de werkdruk bij leerkrachten zoveel mogelijk weg te nemen, is te intentie om dit jaar met een aantal ouders een sportcommissie te vormen, die verantwoordelijk zal zijn voor het organiseren van het schoolvoetbaltoernooi. Vanuit het leerkrachtenteam zal er uiteraard wel ondersteund worden en ook een afgevaardigde zijn die plaatsneemt in de commissie.
Om de balans evenwichtig te houden en de verschillende groepen die deelnemen aan het toernooi te vertegenwoordigen zijn we op zoek naar één ouder uit groep 5, één ouder uit groep 6 of 7 en één ouder uit groep 8. Dennis de Kruif zal als directeur van de school zitting gaan nemen in deze commissie.

Locatie en teamsamenstelling
Het complex van VV Rockanje zal weer ter beschikking gesteld worden voor 2 en wellicht 3 dagen schoolvoetbal. Het schoolvoetbal moet voor alle kinderen een feest zijn om aan deel te nemen, maar tegelijkertijd wel de status van schoolvoetbal houden. In dat kader heeft de school de voorkeur om een evenwichtige verdeling aan te brengen in de sterkte van de teams. De sociale component is daarmee even belangrijk als het sportieve, waardoor we niet bij voorbaat complete 'voetbalteams' bij elkaar zullen zetten. In samenspraak met leerkrachten zullen we kijken naar de beste samenstelling, waarmee plezier, sportiviteit en prestatie hand in hand gaan. De te vormen sportcommissie zal zich, behalve het ontfermen over de teamsamenstelling, ook bezighouden met een plan om vrijwilligers te werven, die nodig zijn om het schoolvoetbaltoernooi tot een succes te maken.

Tenues
Met de overgang naar het nieuwe gebouw willen we de uitstraling van de mooiste school van de regio ook tot uiting laten komen in de uitstraling van onze voetbalteams. We hebben ons als doel gesteld om dit schooljaar onze teams in volledig nieuwe tenues te kunnen laten spelen. De sportcommissie zal als neventaak daarom ook hebben om bedrijven te zoeken die één of meerdere schoolteams zouden willen aankleden. Een nieuw Zeewinde-tenue met reclameopdruk van lokale bedrijven of organisaties is ons doel.
Mocht u zich geroepen voelen en in de commissie willen plaatsnemen dan wel geïnteresseerd zijn om tenues willen sponsoren, verzoeken wij u contact op te nemen met Dennis de Kruif, directeur van de school. Hij is te bereiken op 0181-402500 of door een mail te sturen naar d.dekruif@sws-vpr.nl

Wij willen graag in een vroeg stadium met de organisatie beginnen, en ook in een vroeg stadium duidelijkheid geven aan de leerlingen die gaan deelnemen. Op deze manier willen wij het schoolvoetbaltoernooi op een gedegen en professionele manier laten verlopen. We nemen de ervaringen uit het verleden mee en willen daarvan leren. Uiteindelijk is het doel nog altijd hetzelfde: een fantastisch schoolvoetbaltoernooi voor alle, daarvoor geïnteresseerde, kinderen van de Zeewinde.

Met vriendelijke groet,

Dennis de Kruif (directeur)
Peter Naaktgeboren.(OR lid en sportcommissie voorzitter)

01-10-2019  16:48

Beste ouders,
Vanaf vandaag is de ouderraad van de Zeewinde te bereiken via de mail.

Wanneer u vragen heeft over de activiteiten, ouderbijdrage of andere vragen omtrent de ouderraad kunt u een mail sturen naar: or.zeewinde@sws-vpr.nl

01-10-2019  16:39
news_item20191001163938.jpg

Donderdag 10 oktober is de sponsorloop.
De opening is om 8.45 met de kleuters ( zie poster)
Om goed te kunnen rennen is het handig om sportieve kleding te dragen.

01-10-2019  13:46
news_item20191001134649.jpg

In verschillende groepen is sinds de zomervakantie hoofdluis geconstateerd. Omdat de behandeling hiervan niet werkt wanneer er kinderen in groepen blijven rondlopen met luis, informeren wij alle ouders nu op een centrale wijze. Ook in alle groepen is vandaag extra aandacht geweest voor hoofdluis en de behandeling daarvan.

We vragen alle ouders om bij uw kind(eren), maar ook uzelf en anderenhuisgenoten de haren te (laten) controleren op hoofdluis. Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij de groepsleerkracht van uw kind(eren) te melden. In de klas kan dan extra gecontroleerd worden.

Meer informatie over hoofdluis en de behandeling hiervan:
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis

Tips:
- bij hoofdluis, thuis iedereen tegelijkertijd behandelen.
- dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar(met gewone cremespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel.
- het is onnodig en onverstandig te behandelen met een bestrijdingsmiddel als u geen hoofdluis of verse neten heeft gevonden.
- controleer regelmatig, ook wanneer uw kind geen luis heeft
- belt u de school, bij vragen

Ter aanvulling benadrukken we graag het belang van luizenouders voor elke groep, zodat er regelmatig controle kan plaatsvinden. Op dit moment hebben niet alle klassen een luizenouder. Bent u in de gelegenheid periodiek een controle uit te voeren in de groep van uw kind? Geef dit aan bij de groepsleerkracht.

30-09-2019  17:12
news_item20190930171219.jpg

Vandaag was de laatste dag van juf Mareike op de Zeewinde. Per 1 oktober vervult zij de rol van locatieleider op basisschool de Meester Ewout en het Geuzenschip in Brielle.
Waar onder schooltijd aandacht was voor afscheid met leerlingen en ouders, stonden na schooltijd de collega’s van de Zeewinde stil bij het vertrek van Mareike. Ook de nieuwe leerkracht van de groep, meester Rens, was aanwezig om het afscheid mee te maken. Onder meer met bloemen en andere attenties kon Mareike daarna richting huis om zich voor te bereiden op haar nieuwe avontuur.

27-09-2019  20:11

Op 10 oktober is er een projectavond als afsluiting van de Kinderboekenweek. Deze zal plaatsvinden van 18:30 uur tot 20:00 uur. We willen graag aan u laten zien waar we deze periode aan hebben gewerkt. Onder het genot van koffie/thee en wat lekkers kunt u dit op uw gemak bekijken. De koffie/thee en wat lekkers zullen verkocht worden. Ook kunt u in iedere klas een knutsel kopen passend bij het thema. De kinderen kunnen een speurtocht doen door de school. In iedere parallelgroep zit een vraag verstopt. De opbrengst hiervan is voor ons goede doel: het nieuwe schoolplein.

Op de projectavond organiseren wij een tweedehands boekenmarkt, hiervoor is de opbrengst ook voor het nieuwe schoolplein. Heeft u nog tweedehands kinderboeken die wij kunnen verkopen voor ons nieuwe schoolplein kunt u deze inleveren bij de leerkracht van uw kind. De boekjes zullen verkocht worden voor €0,50. Wilt u zoveel mogelijk met gepast geld betalen?

Wij hopen u allemaal deze avond te zien, want het totaal bedrag van de sponsorloop zal ook bekent worden gemaakt!

27-09-2019  20:09

Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Reis mee!’. In de klassen zullen alle leerkrachten aansluiten bij dit thema in hun lessen. Zoals u van ons gewend bent zal ‘The Readshop’ ook weer een boekenmarkt op school doen. Dit is op woensdag 2 oktober en donderdag 3 oktober. Het rooster hiervoor volgt hieronder. We zullen de markt starten om 8:00 uur de ouders mogen dan alvast gaan kijken met hun kind en natuurlijk een boek kopen. Wij verwachten wel alle kinderen om 8:30 uur in de klas. De kleuters hebben een moment samen met hun ouders, alleen met hun ouders mogen ze een boekje kopen. We gaan wel met de groepen kijken en u mag uw kind natuurlijk geld meegeven om zelf een boekje te kopen. Er zal niet meer gereserveerd worden voor uw kind, zodat het boek na schooltijd gekocht kan worden. Op=op.

Rooster boekenmarkt Readshop:
woensdag 2 oktober
8.00 inloop voor kinderen met ouders
8.30 gr 1/2c met ouders
9.00 gr 3a
9.30 gr 3b
10.30 gr 7a
11.00 gr 7b
11.30 gr 6
13.00 gr 5
13.30 gr 1/2d met ouders
14.00 kinderen met ouders

donderdag 3 oktober
8.00 inloop voor kinderen met ouders
8.30 gr 1/2a met ouders
9.00 gr 4a
9.30 gr 4b
11.00 gr 5/6
11.30 gr 8a
13.00 gr 8b
13.30 gr 1/2b met ouders
14.00 kinderen met ouders

27-09-2019  16:38
news_item20190927163849.jpg

Afgelopen woensdag vond de eerste koffieochtend van dit schooljaar plaats.
6 ouders sloten aan om informeel te spreken met de directie over de huidige ontwikkelingen op school, in en rond klassen en de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw.

Vanuit school werd toelichting geven op zaken die spelen, er was ruimte voor vragen en het delen van gevoelens rondom bepaalde besluiten. Zo gaven ouders aan dat het verhelderend was om te horen waar de ‘strenge’ regels rondom het ’s ochtends brengen van kinderen en het sluiten van de deuren om 8:30 uur vandaan kwam (extra scherpte op onderwijstijd, om voldoende onderwijs-tijd- te kunnen bieden) en was school zich niet bewust van het feit dat er soms grote verschillen zitten in hoe klassen omgaan met de informatieverstrekking aan het begin van het schooljaar.

De bijeenkomst was hiermee nuttig en constructief. Ouders gaven aan graag betrokken te zijn/worden bij de school en school nam mee dat er soms eerder gecommuniceerd dient te worden. De volgende koffieochtend zal in het nieuwe gebouw zijn, waarbij de dagen waarop school dit organiseert zullen rouleren. Zo kunnen ouders die op bepaalde dagen ook aansluiten.

25-09-2019  16:43
news_item20190925164356.jpg

Nieuws uit de medezeggenschapsraad (MR)

Binnen de MR is gesproken om vanaf dit schooljaar regelmatig via een nieuwsbulletin onze werkzaamheden te ventileren naar onze ouders.

De MR functioneert tussen schoolbestuur en ouders en tussen schoolbestuur en personeel. De MR is bevoegd alle aangelegenheden met het schoolbestuur te bespreken en hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. Ook heeft de MR-instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen van de school.

De huidige MR wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten:

Patrick Warbout voorzitter MR (vader van Quinn groep 3b)
Nicolien Dorrenboom (lid GMR, moeder van Olivia groep 3a en Tygo groep 7b)
Manon Poot (moeder van Wouter groep 3b)
Carola Kleijwegt (lid GMR, leerkracht groep 3b)
Gerda Lagerweij (leerkracht groep 5)
Sabine den Rooijen (leerkracht groep 4a).

De directie sluit altijd aan tijdens MR-vergaderingen op zaken die besproken worden en om vragen van de MR te beantwoorden. De directeur is geen lid van de MR.

Binnenkort zullen wij als MR ons uitgebreider voorstellen via de SchoolApp.

Maandag 16 september jl. was de “aftrap” van de eerste MR-vergadering in deze samenstelling.
Directeur Dennis de Kruif heeft de MR een toelichting gegeven op het jaar-en schoolplan, dat voor de herfstvakantie wordt gepresenteerd aan de MR. Hierin staan drie grote ontwikkelpunten centraal, die de school voor komend jaar als doel heeft gesteld.
Binnen de MR is afgesproken om de ontwikkelpunten elke vergadering terug te laten komen.

Verder kwam tijdens dit overleg de volgende punten aan de orde:
• Start schooljaar 2019-2020 verloopt goed – formatie/personeelsbezetting is ​rond, ondanks de landelijke lerarentekorten.
• MR wordt meer zichtbaar/aanspreekbaar voor ouders en leerkrachten.
• Vanuit de MR is de wens uitgesproken of de begroting toegelicht kan worden ​door de financial controller van het bestuur.
• Stand van zaken nieuwbouw- schoolplein.
Het meubilair is gekozen voor de nieuwe school. Er bestaat een werkgroep schoolplein. Deze wordt vertegenwoordigd door de MR, OR, teamleden en de directie van de school.
Eerste nieuwsbrief schoolplein is, maandag 16 september, aan de kinderen meegegeven. Er wordt de komende tijd met man en macht gewerkt om 70.000 euro op te halen.
• Zeven personeelsleden hebben een informatiebijeenkomst bijgewoond over de grens van ongewenst gedrag en klachtafhandeling
​In het kader van RVV, een breed gedachtegoed op deze school, wordt ook ​onderzocht hoe ouders kunnen worden meegenomen in respect, vertrouwen ​en veiligheid op school.

Mocht men vragen hebben, dan zijn wij bereikbaar op het volgende e-mailadres:
mr-dezeewinde@samenwerkingsscholenvpr.nl

24-09-2019  13:58
news_item20190924135822.jpg

De leerlingenraad is afgelopen week langs de klassen gegaan om zichzelf voor te stellen. Maandelijks overleggen de leerlingen die in deze raad zitten met de directie. Zowel de directie als de leerlingen zelf kunnen bespreekpunten inbrengen voor dit overleg, waarbij het doel is om de school elke dag een beetje beter en leuker te maken.

Voor komende periode staat versterking van de leerlingenraad centraal. Vanuit groep 5 t/m 8 zal uit elke klas 1 leerling afgevaardigd worden en zitting nemen in de raad. Dit geldt voor een periode van 2 jaar. De kinderen die reeds in de leerlingenraad zitten, mogen nog 1 jaar aanblijven. Zo hebben we elk jaar nieuwe en ervaren leerlingen in de raad. Enthousiaste leerlingen die willen toetreden, mogen een heuse ‘sollicitatie/motivatiebrief’ schrijven aan meester Dennis. Bij meerdere aanmeldingen per klas zal er in de klas een stemming gehouden worden, nadat leerlingen zichzelf verkiesbaar hebben gesteld. Vrijdag weten we welke leerlingen zullen toetreden!

21-09-2019  15:59
news_item20190921155901.jpg

Beste ouders,

Door omstandigheden communiceren we onze wekelijkse nieuwsbrief aanstaande maandag. Onze excuses voor het eventuele ongemak.